Hatyai Rama Hotel (โรงแรมหาดใหญ่รามา)

งานเช้า ราคาเริ่มต้น ฿600

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿380

2 พื้นที่ในอาคาร 20, 400 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 400 คน

9/5 ถนนศรีภูวนาถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110, Hat Yai, Songkhla
+66 74 230 222
+66 74 262 500
https://www.facebook.com/hatyairama/
hatyairama@yahoo.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน